Great Bend High School Results

Girls Athlete Place Results
4000 Meter Run
15:53.18 Katelyn Tuey 26th Varsity Girls
16:02.44 SB Mariah Stein 28th Varsity Girls
16:24.00 Morgan Harwood 45th Varsity Girls
16:37.24 Mary Williams 55th Varsity Girls
17:11.24 Ashley Weingrad 71st Varsity Girls
17:26.59 Grace Ball 81st Varsity Girls
17:57.56 Sarah Niederee 91st Varsity Girls
Boys Athlete Place Results
5000 Meter Run
16:29.93 SB Chon Chavez 14th Varsity Boys
17:11.50 SB Cristian Garcia 41st Varsity Boys
17:12.62 Kole Stiner 44th Varsity Boys
17:19.52 SB Christian Graham 54th Varsity Boys
17:25.59 SB Cole Mulch 58th Varsity Boys
17:26.65 SB Genesis Rose 59th Varsity Boys
19:00.28 SB Anthony Valenzuela 115th Varsity Boys