Minneapolis Junior High

Minneapolis, KS, USA

Roster

Coaches